VERIFIKACE CZ

Експерти в областта на верифицирането на емисии на парникови газове

За нас

Ние осъществяваме независима верификация на данни за парникови газове от 2006 година насам. Освен заверката на годишни доклади за емисии от стационарни инсталации, ние проверяваме докладите на оператори на въздухоплавателни средства, докладващи съгласно ЕСТЕ и CORSIA, както и верификация на формуляри за производство и внос на частично или напълно флуорирани въглеводороди и серен хексафлуорид (т.нар.флуорсъдържащи парникови газове).

От 2014 година верифицираме доклади за намалени емисии, съгласно правилото за дерогация и Националния план за инвестиции и изразходване на средствата. Нашите услуги са достъпни в региона на Централна и Източна Европа.