Документи

  • Свидетелство за акредитация 
    Верификационен орган VERIFIKACE CZ е акредитиран съгласно нормата ISO/IEC 17029:2020 в областта на емисиите на парникови газове.