Нашите услуги

Верификация на годишния доклад за емисии от стационарни инсталации


Производство на топлинна и електрическа енергия, химическа промишленост, рафинерии, произвдство на стъкло и керамични изделия, както и други промишлени сектори попадат в Европейската схема за търговия с емисии от 2005 година насам. Операторите на тези инсталации са задължени всяка година да подават годишен доклад за емисии, както и да предадат завереното количество квоти на базата на този доклад.

Годишният доклад за емисии трябва да бъде заверен от независим верификационен орган, акредитиран спрямо EN ISO 14065:2013. Ние предлагаме верификация на повечето сектори от индустрията, включени в ЕСТЕ, както в Чехия, така и в останалите европейски държави

/за повече подробности виж Приложението към сертификата ни за акредитация/.

Освен верификация на годишния доклад за емисии, ние заверяваме и доклада за базови данни, както и доклада за равнището на дейност, които служат за база за безплатното разпределение на квоти за емисии парникови газове.

Верификация на оператори на въздухоплавателни средства


През 2012 г. обхватът на Европейската схема за търговия с емисии е разширен, като се включват и емисиите на CO2 от гражданската авиация. Операторите на въздухоплавателни средства са длъжни всяка година да докладват своите емисии на въглероден диоксид.

В допълнение на това се изготвя и предава доклад за изминатите тонкилометри, който да оцени ефективността на извършените дейности.

През 2019 година стартира пилотната фаза на Схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване (CORSIA), за която се счита, че би могла да замести европейската система на докладване.

Сред нашите услуги ще откриете верификация на всички доклади за емсиии и изминати тонкилометри от чешки, други европейски или извъневропейски авиооператори, свързването им с докладването на швейцарски полети, както и отделянето на британските такива. 

Верификация на флуорсъдържащи парникови газове 


Усилията за намаляване на въздействието на емисиите от въглероден диоксид върху климата доведе до въвеждането на квотна система за законното предлагане на пазара на HFC в насипно или наливно състояние.

Производителите или вносители на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, както и на стационарни термопомпи са длъжни да изготвят годишен отчет съгласно изискванията на Регламент (ЕК) No 517/2014.

Верификацията на тези годишни отчети за производство или внос на частично или напълно флуорирани въглеводороди и серен хексафлуорид (т.нар.флуорсъдържащи парникови газове)е задължителна. Ние изпълняваме услугата за всички категории вносители или ползватели.

Верификация на доклади за намалени емисии


С протоколно решение на Министерския съвет е приет Националният план за инвестиции 2013 - 2020 г. (НПИ). Със същото решение е одобрено и заявление на Република България по чл. 10 в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за преходно безплатно разпределяне на квоти емисии на парникови газове за модернизиране производството на електроенергия.

Целта на реализацията на инвестиционните проекти, включени в НПИ, е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на модернизация на генериращите мощности, чисти технологии, реконструкция и модернизация на инфраструктурата, разнообразяване на енергийния микс и разнообразяване на източниците на енергийни доставки.

Ние предлагаме проверка и верификация на доклади от такива проекти, доказващи намалението на емисии с цел реализирането на националните цели в областта на нисковъглеродната енергетика.


За повече информация относно всеки тип верификация, моля свържете се с нас .