Naše služby

Verifikace stacionárních zařízení

Výroba tepelné a elektrické energie, chemická výroba, rafinerie, sklářský a keramický průmysl a další odvětví jsou od roku 2005 zahrnuty v systému EU ETS zaměřeném na snižování emisí skleníkových plynů. Provozovatelé těchto zařízení jsou povinni každý rok předložit zprávu o emisích a na jejím základě odevzdat příslušné množství emisních povolenek.

Roční zprávy o emisích je nutno verifikovat nezávislým ověřovatelem, který je akreditován pro příslušné odvětví podle normy ČSN EN ISO 14065:2013. Provádíme verifikace pro většinu průmyslových sektorů zahrnutých do systému EU ETS, a to jak v ČR, tak v zahraničí (blíže viz příloha osvědčení o akreditaci).

S ověřováním ročních výkazů emisí souvisí i verifikace tzv. výkazů základních údajů a zpráv o úrovni činnosti, které slouží jako podklad pro příděl bezplatných povolenek.

Verifikace v letectví

Systém EU ETS byl od roku 2012 rozšířen o sektor civilního letectví. Letečtí provozovatelé tak musí každoročně reportovat objem emisí CO2 vypuštěných jejich letadly při provozování letecké přepravy.

Kromě toho musí v některých případech odevzdávat i výkaz o tunokilometrech, který umožní posoudit emisní efektivitu jejich provozu.

V roce 2019 byla spuštěna pilotní fáze celosvětového mechanismu na snižování emisí v letecké přepravě – systém CORSIA, který postupem času evropský systém nahradí.

Poskytujeme služby ověření všech emisních a TKM reportů pro české, evropské i mimoevropské aerolinky, a to i s přihlédnutím k provázání se švýcarským systémem obchodování s povolenkami nebo naopak s ohledem na oddělení systému UK ETS.

Verifikace fluorovaných skleníkových plynů

Snaha o snížení dopadu skleníkových plynů na klima vyústila v zavedení systému kvót pro uvádění fluorovaných skleníkových plynů (označovány také jako HFC plyny nebo F-plyny) na evropský trh. Celkový objem těchto plynů není tak velký, jejich dopad na klima se však v porovnání s oxidem uhličitým pohybuje v řádu sto- až tisícinásobků.

Systém kvót platí pro všechny firmy vyrábějící či dovážející příslušné F-plyny, a to i v případě dovozu v přednaplněných zařízeních jako jsou tepelná čerpadla, klimatizace či chladící zařízení.

Ověření ročních výkazů těchto provozovatelů je povinné od určitého objemu uvedených F-plynů na trh. Verifikace provádíme pro všechny kategorie dovozců a výrobců.

Verifikace pro kompenzaci nepřímých nákladů

Kompenzace nepřímých nákladů je určena podnikům v odvětvích, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

Součástí žádosti o kompenzaci je formulář s výpočtem provozních dat v referenčním období. Údaje uvedené ve formuláři musejí být ověřeny na základě výchozích provozních dat.

Verifikovaný formulář je nutno předložit do 15. března roku následujícího po kalendářním roce, za který se kompenzace nárokuje.


Bližší informace o každém typu ověření vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech.